Apostil Nedir?

İhtiyacınız olan her dilde en yetkin tercümanlarımızla hizmetinizdeyiz.

Teklif formumuzu doldurarak hemen projeleriniz için teklif alabilirsiniz.


   Apostil alacak belgenin öncelikle ilgili ülkenin diline çevirisi yapılır.
Noter onayı alındıktan sonra valilik ya da kaymakamlıktan apostil onay işlemi yapılır.   

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin onaylanarak başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, geçerliliğini kabul eden bir onay sistemidir. Apostil onayı yapılan belge, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konferansı'na üye ve ya taraf devletler arasında geçerlidir. 

Apostil; imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiğinde, bu belge üzerindeki mühür veya damganın aslıyla aynı olduğunun teyidi için tasdik şerhinin yetkili makamca belge üzerine vurulmasından ibarettir.

Usulüne uygun biçimde doldurulan tasdik şerhi, imzanın doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve gerektiğinde, belge üzerindeki mühür veya damganın aslıyla aynı olduğunu teyid eder.” (İçişleri Bakanlığı İİGM 2009/31 Sayılı Genelge)

Apostil, noter onaylı bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak kabul edilmesini sağlayan bir belgedir. Yurtdışına götürülecek her türlü resmi belgenin apostil tasdikli tercümesinin yapılması gerekir. Mesela, iş ya da eğitim için yurt dışındaki kuruluşlara yapılacak müracaatlar esnasında kuruma sunulacak belgelerin noter yeminli tercümesi yapılmalı ve belgenin geçerliliği de apostil ile onaylanmış olmalıdır.

Apostil belgesi düzenlenmesinin amacı Lahey Konferansı'na üye ve ya taraf devletlerarasındaki resmi işlemleri hızlandırmak ve ilgili ülkede onaylanan bir evrakın 

Bu tasdik aslında metne şamil değildir ama belgeyi onaylayan kurumunun (genelde noter) tasdik yetkisine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Bu şekilde ilgili ülkeye gönderilen belgede bulunan apostil aslında belgenin düzenlendiği ülkede usulüne uygun olarak yetkili kurumlar tarafından onaylanmış oluğunun resmi biçimde ifade edilmesidir. 

Apostil Şerhi içerisinde;

• Belgeyi düzenleyen ülkenin adı
• Belgeyi imzalayan kişinin adı soyadı
• Belgeyi imzalayan bireyin sıfatı
• Belgeye basılan mührün hangi makama ait olduğu
• Belgenin düzenlendiği yer
• Belgenin düzenlendiği ve tasdik edildiği tarih
• Apostil şerhini düzenleyen makam
• Apostil şerhinin numarası
• Apostil şerhi düzenleyen makamın kaşesi veya mührü
• Apostil düzenleyen yetkili kişinin imzası

Apostil belgelerinde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olmalıdır. 


Apostil Onayı Hangi Belgeler İçin Gereklidir?

• Medeni durumu gösteren belgeler
• Evlilik cüzdanları
• Evlenme ehliyeti
• Vekaletnameler, muvafakatnameler
• Ticari belgeler
• Doğum belgeleri 


Apostil Tasdiki Nerede Yapılır?

Apostil alacak belgenin öncelikle ilgili ülkenin diline çevirisi yapılır. Noter onayı alındıktan sonra valilik ya da kaymakamlıktan apostil onay işlemi yapılır. Noter onaylı evrakın apostil onayı mutlaka noterin bulunduğu kaymakamlıkta yapılmalıdır. Apostil damgasını kaymakamlıklarda Yazı İşleri, valiliklerde ise Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz bir şekilde yaptırabilirsiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:
 
• İdari Belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar.
 • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.


Yabancı Dildeki Belgeler

Yabancı ülkelerde düzenlenmiş olup Türkiye’de kullanılacak belgelerde ise ilgili ülkenin yetkili makamlarından alınmış apostil bulunabilir. Bu tür belgelerde apostilin de tercümesi yapılarak noter onayı alınmalıdır. Yabancı ülkelerden alınan belgelerde apostil yoksa Türkiye’de kullanımı konusunda sıkıntılar yaşanabilir. 

Yabancı dildeki belgelerin Türkiye’de kullanımına ilişkin çeşitli kanunlara serpiştirilmiş dolaylı bir mevzuat bulunmaktadır. Yabancı dildeki belgerin Türk makamlarına arz edilmesi ve geçerli belge sayılarak kabulüne yönelik çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır:
“Ecnebi lisanla yazılmış olan vesikayı ibraz eden taraf tercümesini de raptetmeye mecburdur.” (1086 SK md.325)

“Bir dilden diğer bir dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir. Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.” (1512 SK md.103)

“Örneği verilmesi istenen kağıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir.” (1512 SK md.99)

“İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çeviri yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.” (1512 SK md.104)


Apostil Tercümelerinde Hızlı Çözüm İçin

Yurt dışından apostilli evraklarınızın tercümelerinde ya da tercüme edilmiş noter onaylı tercüme edilmiş evraklarınıza Türkiye’de apostil alınmasında hızlı ve tutarlı çözümler için Yardım Tercüme hizmetinizdedir.

   Geniş hizmet yelpazemizle elliyi aşkın dilde size kaliteden taviz vermeden yardımcı olmak için buradayız.
Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak veya projenize teklif istemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.